Descarregar Cartell

ORGANITZADORS

Inici > Bases

9è CONCURS D'ANGLÈS INTERESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

EDICIÓ  2017

BASES/ REGLAMENT DEL CONCURS

Descàrrega de bases [PDF]

1. ORGANITZADORS DEL CONCURS:
Es convoca el “9è Concurs d’Anglès Interescolar de les Illes Balears (“THE FONIX 2017”), amb l’objectiu de difondre l’ús de la llengua anglesa entre els escolars, a través d’una activitat lúdica amb finalitat didàctica i educativa.

La participació en el concurs és totalment gratuïta i es finança exclusivament amb les aportacions dels organitzadors, patrocinadors i col·laboradors. El concurs compta amb el suport de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat del Govern de les Illes Balears.

Els organitzadors i col·laboradors constituiran un Comitè Organitzador que vetllarà pel correcte desenvolupament del concurs

2. OBJECTIUS I CONTINGUTS:
El concurs té com a objectiu seleccionar els finalistes en cadascuna de les tres fases: local, territorial i final.
Els exercicis de totes les fases del concurs consistiran en tasques escrites sobre un tema (per exemple, geography, history o music), del qual es proposaran diverses activitats de vocabulary, reading i writing. Addicionalment, en la fase final existirà una petita prova oral.
La fase territorial del concurs es durà a terme el mateix dia i a la mateixa hora en les seus de Mallorca, Menorca i Eivissa, sota la supervisió dels organitzadors.

3. BASES DEL CONCURS:

 1. Poden participar en el concurs alumnes de 5è i 6è d’educació primària, 1r a 4t d’ESO, i 1r i 2n de batxillerat i dels nivells paral·lels en cicles formatius de grau mitjà i superior de qualsevol centre educatiu de l’ensenyament reglat, que segueixi els ensenyaments del sistema educatiu espanyol,  amb seu a les Illes Balears.
 2. Els concursants que NO es trobin en una de les circumstàncies següents  sumaran un 20% més de puntuació global en les fases local, territorial i final del concurs:
  1. Concursants el parentiu dels quals inclogui un dels dos progenitors d’origen de parla anglosaxona
  2. Alumnat dins qualsevol programa que suposi 6 o més períodes lectius setmanals d’àrees, matèries o mòduls no lingüístics en llengua anglesa
 3. La participació es farà exclusivament a través del centre educatiu on l’alumne estigui matriculat. Els centres educatius nomenaran un responsable del concurs, un docent, preferiblement d’anglès  d’algun dels nivells en els quals participa, que farà de persona de referència i portaveu del centre davant de l’organització. Per a participar en les fases territorial i final, hi serà present un familiar i/o  el responsable del concurs del centre, o persona en qui delegui, amb el formulari d’autorització de participació.
 4. Queden expressament exclosos dels premis els concursants que tinguin fins a un primer grau de parentiu amb els membres de les entitats organitzadores.
 5. Els concursants guanyadors d’ edicions anteriors del Concurs i classificats en la 1ª posició, podran participar novament si ho desitgen, però en cas de tornar a quedar classificats en la 1ª posició final del concurs, tindran com a premi un reconeixement explícit, però no podran accedir als premis que els corresponen per classificació segons l’apartat 7 d’aquestes bases.
 6. La inscripció en les fases territorial i final implica l’acceptació per part dels candidats i les seves famílies de les condicions establertes, i requereix omplir, una vegada superada la fase local, el formulari d’autorització disponible a la web del concurs, www.balears.the-fonix.org/, signat pel pare, la mare o el tutor legal. Aquest formulari serà subministrat a les famílies pel responsable del concurs del centre.
 7. Els participants en les fases territorial i final del concurs s’han d’acreditar el dia de l’exercici amb el formulari d’autorització familiar emplenat i signat, i el DNI (si tenen més de 14 anys) o el llibre de família. Sense aquests requisits, no es permetrà l’accés del concursant a cap activitat. 

 

4. INSCRIPCIÓ I INFORMACIÓ:
Els centres educatius faran la inscripció en el concurs a través del responsable del concurs del centre ipodran inscriure-hi tots els grups dels nivells que considerin adequats. El termini d’inscripció per als centres s’estableix entre els dies 10 de novembre de 2016 i 25 de gener de 2017 ambdós inclosos.
La informació del concurs i la inscripció es farà  mitjançant el formulari d’inscripció de la pàgina web www.balears.the-fonix.org, on podran consultar permanentment aquestes bases i on es trobarà a disposició del públic tota la informació complementària sobre les activitats i les diverses fases del concurs.
Davant de qualsevol problema de comunicació en línia, la inscripció es podrà fer a través de fax, amb la prèvia notificació per correu electrònic, si escau. Les consultes s’enviaran a info@balears.concurs-angles.info i aniran adreçades a:

 1. Per qüestions pedagògiques: Lynn Durrant, responsable pedagògica.
 2. Per qüestions organitzatives: Miquel Puig, responsable d’organització.

5. FASES DEL CONCURS:
El 9è Concurs d’Anglès Interescolar de les Illes Balears” constarà de tres fases eliminatòries:
FASE LOCAL:

 1. Els exercicis es desenvoluparan des dels mateixos centres educatius participants entre els dies 12 de gener i 25 de febrer de 2017, ambdós inclosos.
 2. El responsable del concurs de cada centre descarregarà prèviament de la web els enunciats de la prova a través d’una contrasenya i un codi subministrats per l’organització, i establirà el moment i la forma més convenient per fer la prova en el centre. Els alumnes que no assisteixin  a la prova el dia i la hora proposats, es consideraran  no presentats.
 3. Amb posterioritat a la prova, es descarregarà de la web un full de respostes, disponible per a la correcció ràpida. El responsable del concurs guardarà els resultats de les proves per a possibles consultes dels concursants participants.
 4. Aquesta fase tindrà una duració d’ uns 55 minuts i els alumnes concursants d’un mateix nivell acadèmic faran la prova el mateix dia i hora. Serà seleccionat com a màxim un finalista de centre en cada nivell escolar. En cas d’empat entre dos o més candidats que tinguin la millor puntuació en un mateix nivell, el responsable del centre escollirà, per desempatar, el candidat que hagi obtingut la millor nota a la primera avaluació del curs acadèmic.
 5. El responsable del concurs de cada centre haurà d’inscriure a la web del concurs els candidats finalistes que vulguin passar a la fase següent abans del dia 5 de març. Passat aquest termini, es perdrà qualsevol dret de participació ena la fase territorial.

FASE TERRITORIAL:

 1. La fase territorial es realitzarà el dissabte 18 de març, a les 12 h del migdia, i durarà un màxim de 60 minuts. Les seus a cadascuna de les 3 illes es faran públiques amb suficient antelació en  la pàgina del concurs. Els concursants quedaran assignats a una seu d’acord amb l’adreça postal del seu centre educatiu.
 2. Els concursants, juntament amb un familiar i/o el seu responsable del concurs o persona en qui delegui de cada centre, es presentaran 60 minuts abans de l’hora prevista de la prova per a la seva acreditació, d’acord amb la base 3 del concurs.
 3. En aquesta fase s’escolliran els 6 concursants amb millor puntuació de cadascun dels 8 nivells educatius ( 48 candidats en total).
 4. En cas d’empat de puntuació entre candidats d’un mateix nivell educatiu, se seleccionarà el finalista que utilitzi una major riquesa de llenguatge i vocabulari a la prova escrita.
 5. Els organitzadors publicaran a la web del concurs els noms dels guanyadors de la prova territorial i el centre al qual pertanyen a partir del dia 3 d’abril.
 6. El responsable del concurs de cada centre haurà de comunicar a l'organització del concurs qualsevol baixa d’alumnes que hagin presentat la seva renúncia a participar en la fase final del concurs abans del dia 12 d’abril a les 20 hores.

FASE FINAL:

 1. La fase final tindrà lloc el dissabte 29 d’abril a les 12 hores.
 2. El concursant es presentarà 30 minuts abans de l'hora prevista per a la prova per efectuar-ne l’acreditació, d’acord amb la base 3 del concurs
 3. Els exercicis tindran una part oral i una part escrita. El temps màxim total serà de 60 minuts per a la prova escrita i de 5-7 minuts per a la prova oral, depenent del nivell educatiu. La puntuació total de la prova del concursant s’obtindrà de la suma de les dues parts.
 4. Se seleccionaran els 6 concursants guanyadors absoluts en cadascuna de les 8 categories del concurs d’entre els 48 participants de la fase territorial amb una millor puntuació absoluta.
 5. En cas d’empat de puntuacions entre dos o més candidats d’un mateix nivell educatiu, s’escollirà el candidat que hagi demostrat més fluïdesa verbal i la millor pronúncia durant la part oral.
 6. Els organitzadors publicaran amb posterioritat a la prova de la fase final la posició en la classificació obtinguda pels concursants de cada categoria i el centre al qual pertanyen, i els convocaran per al lliurament solemne de diplomes i premis a finals de maig o principis de juny un divendres per la tarda.

 

ASPECTES COMUNS DE LES FASES TERRITORIALS I FINAL:

 1. Per poder participar i acreditar-se com a concursant seleccionat els dies indicats, hauran d’anar acompanyats d’un familiar i/o del responsable del concurs del seu centre o la persona en qui aquest delegui, i hauran de portar l’autorització de participació i l’acreditació d’identitat d’acord amb la base 3 del concurs.
 2. Els concursants es desplaçaran pel seu compte fins als llocs en què es realitzaran els exercicis. Les seus de cada illa seran comunicades en el moment oportú a través de la web.
 3. L’organització publicarà a la web les llistes d’inscrits i guanyadors en cadascuna de les fases, i enviarà un correu electrònic de confirmació a cada centre participant amb concursants ena les diferents fases.
 4. Un cop iniciats els exercicis en l’horari indicat, no s’admetrà l’accés de cap concursant que no s’hagi presentat en el moment de comprovació i validació de dades a la porta d’acreditació que li pertoqui. Tampoc no es permetrà la sortida de l’aula.
 5. Els concursants trobaran al començament de la prova un sobre tancat damunt la taula, amb el qüestionari de preguntes. Els concursants no podran obrir els sobres fins que els organitzadors els autoritzin.
 6. S’haurà d’emplenar cadascuna de les fitxes amb totes les dades del concursant de manera entenedora. Si no s'omplen les fitxes de forma correcta, es  podrà suposar la no classificació del candidat per a la següent fase.
 7. Els concursants no han de portar cap tipus de material per a fer la prova, ja que els organitzadors del concurs els subministraran tot el material que necessitin.
 8. No es podrà fer ús de diccionaris ni de cap material de suport per a fer els exercicis.
 9. Les respostes errònies no penalitzaran ni restaran puntuació en cap de les fases.

 6. SEUS:
Els responsables del concurs, encarregats del desenvolupament d’aquests exercicis en cada centre educatiu, es constituiran com a administradors de l’activitat durant les dates en què es dugui a terme la fase local del concurs al centre educatiu. Vetllaran per la correcta realització de les proves al centre, recolliran els fulls de resposta, redactaran l’acta corresponent i corregiran pel seu compte aquestes proves amb les plantilles subministrades per l’organització des de la web.
Per a les fases territorial i final, el Comitè organitzador agruparà els centres participants en seus territorials que correspondran a cadascuna de les quatre illes, basades en criteris d’autonomia geogràfica. Els centres educatius participants que provinguin de l’illa de Formentera s’hauran de desplaçar a l’Illa d’Eivissa per a realitzar les proves territorial i final, en cas de tenir finalistes.

 7. PREMIS:

 1. Tots els concursants de la fase territorial i els centres dels quals procedeixin rebran un diploma acreditatiu de concursant o centre participant al “9è Concurs d’Anglès Interescolar de les Illes Balears”.
 2. Tots els responsables del concurs dels centres amb alumnes que hagin quedat entre els 48 finalistes per a la prova final rebran un premi, en base al següent criteri:
  • Un curs de metodologia de llengua anglesa per als responsables amb alumnes finalistes classificats en la 1a posició final de cada categoria.
  • Prioritat per a la participació en les activitats de formació permanent del professorat adients al seu perfil professional organitzades per la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives, durant el curs 2015-2016 per als responsables amb alumnes finalistes classificats entre la 2ª i 3ª  posició final de cada categoria.
  • Un lot de material escolar per als responsables amb alumnes finalistes classificats a partir de la 4a posició final de cada categoria.
 3. Hi haurà les categories següents de premis per als 48 concursants classificats en fase final:
  • 4 estades a “English Summer Camps” de Catalunya de 2 setmanes per als 4 concursants guanyadors absoluts en les categories de 5è de primària a 2n de la ESO.
  • 4 estades en un país de parla anglosaxona de com a mínim 10 dies per als 4 concursants guanyadors absoluts en les categories de 3r de la ESO a 2n de BATX./CSCF.
  • 8 cursos extensius a distància d’anglès i 8 lots de material escolar per al segon classificat en cada categoria.
  • 32 lots de material escolar, per a la resta de concursants classificats a la fase final.
 4. Els premis no podran ser bescanviats pel seu valor en metàl·lic ni per altres premis. No obstant això, si algun concursant finalista premiat amb algun dels premis majors (summer camps d’estiu i estades a l’estranger) no pogués gaudir del seu premi per motiu d’incompatibilitat de dates, d’horari o altres, se li oferirà en compensació un curs d’anglès a distància de la durada d’un curs acadèmic. Els vols d'avió de les estades en un país de parla anglosaxona i de les estades a english summer camps no estan inclosos als premis.
 5. L’organització del concurs es reserva el dret de substituir els premis anteriorment descrits per altres d’igual o superior valor, en cas de força major.
 6. Els premis mai no podran quedar deserts.
 7. Al lliurament solemne de premis es convidarà tots els participants de la prova final, juntament amb els seus familiars, amics i representants del seu centre escolar. L’acte de lliurament, que serà obert al públic, es realitzarà , al lloc i data que es comunicarà oportunament a la web del concurs.

8. TRIBUNAL CORRECTOR DE PROVES FINALS:
Les correccions de les proves de les fases territorial i final del concurs les efectuarà un Comitè examinador designat pels organitzadors, format per professionals del sector amb experiència suficientment contrastada i amb la titulació corresponent.
Les decisions i actuacions d’aquest comitè són inapel·lables pel que fa al nivell pedagògic i organitzatiu. Qualsevol reclamació en les fases territorial o final s’haurà de dirigir per escrit a l'adreça següent:
C/ Mateo Obrador 7-B, 07011 Palma, “Concurs Anglès”

 9. PUBLICACIÓ DE LLISTES I PROCLAMACIÓ DE GUANYADORS:
Un cop acabada la correcció de les proves en les fases territorial i final, el Comitè examinador farà pública, a la web del concurs, la llista provisional dels concursants classificats en cada nivell, amb indicació del nom, cognoms, centre educatiu del qual provenen i la classificació obtinguda.
Qualsevol concursant podrà sol·licitar la revisió i correcció de les dades publicades a la web habilitada per a aquesta finalitat dins del període de cinc dies a comptar després de la publicació de les llistes, a través del responsable del concurs del seu centre.
 10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL:
El  “9è Concurs d’Anglès Interescolar de les Illes Balears” (“THE FONIX 2017”) i tots els elements que hi són inherents són propietat de International House Barcelona, SL. Aquesta institució podrà cedir als centres educatius concursants el seu nom i elements per a la seva promoció i difusió dins de l’àmbit escolar.
11. DRETS SOBRE IMATGES I DADES PERSONALS:

 1. Pel que fa a les imatges (fotografies, vídeos, etc.), quan l’ activitat es desenvolupi dins dels centres educatius durant la fase local, seran tractades segons les normes que aquests centres segueixin en els seus propis actes. Les activitats realitzades a les seus de les fases territorial i final podran ser enregistrades segons els criteris de cada seu o, en cas que no ho diguin, segons els criteris del Comitè Organitzador de la prova, i s’entendran expressament autoritzades per a la presentació dels formularis d’autorització presentats durant la participació en les proves. Els reportatges gràfics que es duguin a terme durant l’acte de lliurament de premis seran de caràcter públic i propietat de la institució en la qual es realitzi l’acte, i de les entitats que en tinguin atribuïda la propietat intel·lectual de la base 10, que autoritzen les entitats col·laboradores a fer-ne l’ús educatiu i la divulgació pedagògica que creguin escaient.
 2. La Conselleria d’ Educació i Cultura forma part del Comitè Organitzador, i tindrà accés en tot moment   a les dades relatives a les proves, els participants i l’estat de la selecció de cadascuna de les fases, i podrà  -si escau- formar part del Comitè examinador, amb un representant expert del Servei de Programes Internacionals de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives.
 3. Les dades personals de concursants proporcionades pels centres després de la prova de la fase local s’inclouran en un fitxer automatitzat de dades de titularitat d’International House Barcelona, SL. Aquest fitxer restarà sota la responsabilitat de l’esmentada institució, que es compromet a respectar la protecció de les dades dels menors participants en el concurs. La finalitat d’aquest fitxer és la gestió adequada de la participació dels alumnes en el concurs, com també l’enviament de materials i premis als guanyadors. En qualsevol moment, els participants del concurs o els seus representants legals podran accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte de les seves dades personals, de conformitat amb allò establert a la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Aquests drets es podran exercir mitjançant comunicació escrita acompanyada d’una fotocòpia del DNI i adreçada a la seu d’International House Barcelona, SL, situada al C./ de Trafalgar núm. 14, 08010 Barcelona.

 12. ACCEPTACIÓ DE LES BASES:
Els organitzadors del concurs es reserven el dret de modificar aquestes Bases en qualsevol moment si per motius d’organització, realització o funcionament ho consideren necessari; en aquest cas hauran de fer una notificació prèvia de les modificacions als interessats amb la suficient antelació.
Els centres educatius, a través dels seus responsables de centre al concurs, es donen per assabentats d’aquestes bases i del funcionament intern del concurs.

La participació en el “9è Concurs d’Anglès Interescolar de les Illes Balears” o “THE FONIX 2017” implica l’acceptació d’aquestes Bases en la seva totalitat.